Z badania przeprowadzonego wiosną 2021 roku wynika, że aż 1/3 samorządów planuje ograniczenie inwestycji. Nie jest to zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w 2020 roku dochody samorządów z PIT zmalały prawie o 2%, a o ponad 11% spadła nadwyżka operacyjna.

Już w ubiegłym roku samorządy zmniejszyły inwestycje o ponad 4%[1]. Aby przeciwdziałać dalszemu ograniczaniu inwestycji strategicznych, powstał Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Fundusz przeznaczony jest na dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, miasta oraz ich związki na terenie całej Polski.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji realizowanej w jednym z 35 obszarów zakwalifikowanych do 4 priorytetów. W zależności od priorytetu maksymalne bezzwrotne dofinansowanie wynosi od 95% (priorytet 1) do 80% (priorytet 4) wartości inwestycji.

Poniżej znajduje się szczegółowa lista obszarów priorytetowych[2].

Priorytet 1:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej,
 • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni,
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego,
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego,
 • budowa lub modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja,
 • odnawialne źródła energii.

Priorytet 2:

 • tabor z napędem zeroemisyjnym,
 • budowa lub modernizacja źródeł ciepła sieciowego niskoemisyjnego,
 • budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,
 • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej,
 • cyfryzacja usług publicznych i komunalnych,
 • poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych,
 • innowacyjne rozwiązania w elektroenergetyce,
 • rewitalizacja obszarów miejskich,
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej,
 • budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej.

Priorytet 3:

 • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej,
 • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, w tym zajezdni,
 • budowa lub modernizacja infrastruktury kolejowej, w tym stacji utrzymaniowo-naprawczej,
 • budowa lub modernizacja infrastruktury transportu wodnego,
 • tabor transportu kolejowego,
 • tabor transportu tramwajowego,
 • tabor z napędem niskoemisyjnym,
 • budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej,
 • gospodarka wodna, w tym melioracja, retencja, osuszanie,
 • budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła niskoemisyjnego,
 • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej,
 • budowa lub modernizacja infrastruktury edukacyjnej,
 • rewitalizacja obszarów lub budynków zdegradowanych lub poprzemysłowych.

Priorytet 4:

 • tabor zbiorowego transportu drogowego,
 • tabor zbiorowego transportu wodnego,
 • budowa lub modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • budowa i organizacja inkubatorów przedsiębiorczości,
 • budowa i organizacja parków naukowo-technologicznych,
 • inne.

Celem Programu Inwestycji Strategicznych jest wsparcie inwestycji samorządowych zwiększających produktywność, efektywność ekonomiczną oraz atrakcyjność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dąży do pobudzenia aktywności inwestycyjnej jednostek samorządowych, co w dalszej kolejności przełoży się na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i powstanie nowych miejsc pracy, ale też poprawę warunków życia obywateli i zrównoważony rozwój w skali kraju.

[1]     Źródło: Raport Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego po 4 kwartałach 2020 roku, wyk. Biuro Badań i Analiz, BGK, kwiecień 2021 r.
[2]     Źródło: Prezentacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/regulaminy/Prezentacja_Polski_Lad.pdf, s. 7-10.

informacja prasowa partnera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@ekspertyzykapitalowe.pl

Właścicielem serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.