Najprościej mówiąc bankowy tytuł egzekucyjny to specjalny pozasądowy tytuł egzekucyjny, który stwierdzał istnienie wymagalnej wierzytelności banku w stosunku do osoby będącej dłużnikiem banku (z powodu dokonania z bankiem pewnej czynności). Przy czym wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego wymagało pisemnego oświadczenia danej osoby o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) mógł być także, w konkretnych okolicznościach, podstawą egzekucji przez bank wobec osoby trzeciej.

BTE były bardzo chętnie i powszechnie wykorzystywane przez instytucje finansowe jako prosta, szybka i wygodna forma zabezpieczenia finansowego ich interesów. Dysponując Bankowym Tytułem Egzekucyjnym, bank (przy zaistnieniu odpowiednich przesłanek) mógł bowiem wystąpić po prostu do sądu o nadanie tzw. klauzuli wykonalności. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny stawał się tytułem wykonawczym (zastępował orzeczenie sądu) i mógł stanowić podstawę do niezwłocznego wszczęcia egzekucji sądowej przez komornika (w tym celu należało po prostu wystąpić do niego z wnioskiem egzekucyjnym).

Sytuacja zmieniła się jednak w dniu 4 kwietnia 2015 roku, na skutek Wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK uznał wówczas, że przepisy prawa bankowego w zakresie wystawania bankowych tytułów egzekucyjnych oraz wszczynania na ich podstawie postępowań egzekucyjnych naruszają konstytucyjną zasadę równości. Przepisy te straciły moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 2016 roku. W związku z przełomowym Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się zatem konieczność wprowadzenia poważnych zmian w samej ustawie Prawo bankowe. W dniu 25 września 2015 r. została przyjęta przez Sejm ustawa znosząca instytucję bankowego tytułu egzekucyjnego. Ustawa ta weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniaw Dzienniku Ustaw. Nowela ta miała znaczenie zasadnicze, uchyliła ona bowiem dotychczasowe przepisy dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego, ponadto uregulowała problematykę zadłużania pożyczkobiorców i kredytobiorców. Nowelizacją uchylone zostały art. 96-98 Ustawy prawo bankowe – czyli te przepisy, które bezpośrednio dotyczyły zasad wystawiania i funkcjonowania bankowego tytułu egzekucyjnego. W tej sytuacji banki utraciły wieloletnie i ugruntowane prawo do powszechnie wystawianego BTE.

Warto zaznaczyć jednocześnie, że w konsekwencji wyroku TK i przyjętej ustawy posługiwanie się dawnymi bankowymi tytułami egzekucyjnymi (w nadal trwających postępowaniach sądowych) jest jedynie pewnym dowodem wystawionym przez jedną ze stron procesu i nie powoduje szczególnych skutków procesowych, które do tej pory wywoływały bankowe tytuły egzekucyjne. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie https://www.kbkinfo.com.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że wielu specjalistów z dziedziny bankowości dostrzega negatywne konsekwencje zniesienia bankowych tytułów egzekucyjnych. Według nich nowe rozwiązania nie są korzystne zarówno dla banków jaki i samych klientów. Na skutek zniesienia BTE doszło bowiem do podniesienia kosztów pożyczek i kredytów, ponadto banki powszechnie żądają teraz podpisywania weksli (i innych dokumentów ułatwiających ściąganie wierzytelności).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt z redakcją: kontakt@ekspertyzykapitalowe.pl

Właścicielem serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl jest spółka MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000632902, NIP: 5252673149.Użytkownicy korzystają z serwisu www.ekspertyzykapitalowe.pl zgodnie z jego polityką prywatności oraz regulaminem serwisu.Administratorem danych osobowych jest MarkOnline Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70. Dane osobowe są przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych przez Markonline Sp. z o.o.. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępnianie podmiotom współpracującym z Markonline Sp. z o.o. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@markonline.pl.