Kredyt walutowy we frankach

Zgodnie ze statystykami kredyt walutowy we frankach posiada w Polsce nawet 600 tys. osób. Dlaczego tyle ludzi postanowiło wziąć kredyt we frankach szwajcarskich ? Otóż całkowite oprocentowanie kredytu wyrażonego we franku szwajcarskim było o kilka punktów procentowych niższe niż dla analogicznego kredytu złotowego. Dzięki niższemu oprocentowaniu kredytu można zaciągnąć większe zobowiązanie przy niezmienionej wysokości raty.

Zobowiązanie nazywane kredytem „we frankach” lub kredytem walutowym jest nieścisłe i może wprowadzać w błąd. Dlaczego ? Okazuje się że pod tymi pojęciami, funkcjonują różne rodzaje kredytów. Warto usystematyzować podział zobowiązań funkcjonujących w polskim obrocie gospodarczym oraz zapoznać się z poniższymi definicjami:

Kredyt walutowy:

to kredyt udzielony w innej walucie niż obowiązująca w danym kraju. W Polsce najpopularniejszą walutą były CHF, EUR, USD oraz w mniejszym stopniu inne waluty jak jeny.

Kredyt Denominowany:

wysokość kwoty należnej do spłaty zależy od kursu kupna waluty zagranicznej w dniu zawarcia umowy kredytowej. Umowa opiewa na konkretną ilość pieniędzy w walucie obcej i jest przeliczana na walutę krajową dopiero w momencie wypłaty. Wadą tego typu rozwiązania jest niepewność dotycząca kwoty ostatecznie otrzymanej przez kredytobiorcę, ponieważ gdy po podpisaniu umowy spadnie wartość waluty krajowej otrzyma on mniej pieniędzy niż pierwotnie zakładał. Jednakże
w odwrotnej sytuacji, czyli takiej w której kurs waluty krajowej wzrośnie, kredytobiorca otrzyma kwotę większą niż zakładał.

Kredyt walutowy we frankach

Kredyt indeksowany:

jest bardziej popularniejszą odmianą kredytu walutowego. Kredytodawca zobowiązuje się do wypłaty kredytobiorcy konkretnej sumy w jego walucie krajowej, która w momencie wypłaty przeliczana jest na walutę obcą. Kredytobiorca zobowiązany jest więc spłacić swój kredyt w walucie obcej i jest wystawiony na ryzyko wzrostu kursu waluty obcej, co wiąże się ze spłatą większej kwoty. Zaciągnięcie tego typu kredytu opłacalne jest więc przy założeniu, że cena obcej waluty będzie spadać.

problem - Kredyt walutowy we frankach

Główne problemy z kredytami w walutach obcych:

  •  umowy kredytu zawierają tzw. klauzule niedozwolone lub nie zawierają elementów koniecznych dla umów kredytu (art. 69 ustawy Prawo bankowe);
  • niektóre umowy kredytu frankowego wcale nie są wyrażone w walucie CHF;
  • umowy wskazywały oprocentowanie kredytu, ale nie wskazywały precyzyjnego i obiektywnego sposobu wyliczenia poszczególnych rat;
  •  sposób wyliczenia rat wiąże się z nieograniczonym ryzykiem wzrostu zadłużenia, gdyż brakuje tzw. punktu odcięcia. Kurs waluty obcej może poszybować do np. 6 zł za 1 CHF i klient nie może teoretycznie nic z tym zrobić.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.