Szanowni Państwo

Nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 nie zwalniają pracodawcy z obowiązku ochrony zdrowia i życia pracowników.
Jednocześnie przypomnieć należy, że polskie prawo pracy gwarantuje zasadę niedyskryminacji pracowników, także – a może przede wszystkim – ze względu na narodowość. Każdy pracownik – obcokrajowiec legalnie pracujący w Polsce podlega na identycznych zasadach ochronie jak prawnik polski. Białoruski, rosyjski i ukraiński pracownik legalnie pracujący w Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do identycznej ochrony prawnej jak pracownik polski.
Niniejszy poradnik powstał na bazie materiału opublikowanego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
Polacy są narodem gościnnym zakorzenionym w tradycji chrześcijańskiej. Wiemy że właśnie przechodzimy egzamin z solidarności międzyludzkiej, który będzie świadczył o naszym człowieczeństwie.

Adwokat dr Paweł Bała
Dyrektor Departamentu Prawnego w Biurze Ekspertyz Kapitałowych

 

Пані та панове

Надзвичайні обставини, пов’язані із загрозою вірусу COVID-19, не звільняють роботодавця від зобов’язань щодо охорони здоров’я та життя працівників.
У той же час слід пам’ятати, що польське законодавство про працю гарантує принцип недискримінації працівників, а також, можливо, перш за все, за ознакою національної приналежності. Кожен працівник – іноземець, який легально працює в Польщі, захищається на тій же основі, що й польський юрист. Білоруські, російські та українські працівники, які легально працюють у Республіці Польща, мають право на однаковий правовий захист як польський працівник.
Цей посібник базується на матеріалах, опублікованих урядом Республіки Польща.
Поляки – це гостинна нація, що корениться в християнській традиції. Ми знаємо, що ми проходимо іспит на солідарність між людьми, що свідчить про нашу людяність.

Адвокат д-р Павел Бала
Директор юридичного департаменту
Столичного експертного бюро

 

Download: INFORMACJA-O-PRAWACH-PRACOWNIKA